Vi använder cookies för att kommunicera med din webbläsare och identifiera vem du är. Du kan läsa mer om exakt varför vi använder dom eller dölj detta meddelande
 • Språk
 • Valuta

FrontOffice Nordic AB (publ.)

None

Vi förändrar marknaden för företagsrekonstruktioner. Vi har räddat över 82 företag och 1 018 jobb sedan vi började för tre år sedan. Följ med oss på vår resa att rädda företag och göra dem lönsamma!
engelska | Svenska

Har ansökt om listning på NGM Nordic MTF! Tilldelning är möjlig!

Vi förändrar marknaden för företagsrekonstruktioner. Vi har räddat över 82 företag och 1 018 jobb sedan vi började för tre år sedan. Följ med oss på vår resa att rädda företag och göra dem lönsamma!

INTRODUKTION

FrontOffice Nordic AB har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. Läs mer. Tilldelning av aktier är forfarande möjlig även om FBM-kampanjen är övertecknad.

FrontOffice Nordic AB (publ) bildades som en reaktion på hur företagsrekonstruktioner traditionellt hanterades av advokatbyråer. Grundarna fann att förfarandet ofta var onödigt kostsamt och genomfördes på ett sätt som ofta inte lyckades lösa problemets kärna – varför de ekonomiska problemen uppstått från första början. Inställningen var att kunskap inom enbart juridik inte var tillräckligt för att lyckas med en företagsrekonstruktion. En kombination av kunskap och erfarenhet inom företagande, ekonomi, juridik, marknadsföring och försäljning kan ofta ha en avgörande betydelse för om en företagsrekonstruktion ska kunna genomföras framgångsrikt.

Under de senaste tre åren har fler än 85 av våra ca 130 företagsrekonstruktioner varit framgångsrika, varvid mer än 1 000 arbeten har räddats. De företagsrekonstruktioner som vi genomför lyckas i högre utsträckning än någon annan aktör i branschen. 65 % av våra företagsrekonstruktioner är framgångsrika, att jämföra med de 18 procent som är snittet på marknaden (enligt UC, 2013-06-10).

Vi växer snabbt. På tre år har FrontOffice personalstyrka vuxit från två till 14. Elva av dessa är heltidsanställda i koncernen och tre arbetar som konsulter. Gemensamt för flertalet av dem är att de har erfarenhet som entreprenörer och företagsledare eller har kunskap inom obeståndsrätt. Vi har ett tydligt mål att bli den ledande aktören inom företagsrekonstruktioner i Norden.

Varje år försätts omkring 6 500 företag i Sverige i konkurs. Det innebär att ungefär 15 000 personer förlorar sina arbeten. Många av dessa företag hade aldrig behövt gå i konkurs om de istället hade kunnat genomföra en framgångsrik företagsrekonstruktion. Marknaden för företagsrekonstruktioner är emellertid inte begränsad till de företag som skulle kunna undvika konkurs. Enligt våra studier är det årligen uppemot 20 000 företag som skulle vara i behov av en företagsrekonstruktion.

EXECUTIVE SUMMARY

 • FrontOffice är moderbolaget i en företagsgrupp som är specialiserad på företagsrekonstruktioner. Den rådgivande verksamheten bedrivs i Svensk Företagsrekonstruktion AB.

 • FrontOffice har utvecklat en teknisk plattform som identifierar potentiella klienter på ett tidigt stadium. Plattformen heter KROSS. Identifikation sker ofta innan företagen själva inser att de befinner sig i farozonen.

 • FrontOffice förmåga att nå ut till presumtiva klienter innan det är försent är av avgörande betydelse för att 65 % av våra företagsrekonstruktioner är framgångsrika, att jämföra med branschsnittet på 18 %.

 • FrontOffice konkurrenter är till övervägande del advokatbyråer. Advokatsamfundets riktlinjer begränsar advokatbyråernas möjligheter att använda sig av marknadsföring. Marknadsläget är som en följd av detta mycket intressant.

 • FrontOffice styrelse består bland annat av advokaten Rolf Åbjörnsson. Rolf Åbjörnsson har varit partner och medgrundare av flera stora affärsjuridiska advokatbyråer och har varit förordnad som konkursförvaltare i några av Sveriges största konkurser.

 • Budgeterad vinst om 1 Mkr 2015 och 3-4 Mkr 2016.

 • FrontOffice kommer att lansera investeringsfond. Fonden kommer att vara självständig i relation till den rådgivande verksamheten och investera i företag som visar god tillväxt- och lönsamhetspotential.

KONCERNSTRUKTUR

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

 • Teckningskurs: 2,50 kronor per aktie
 • Teckningstid: 25 november 2015 - 15 januari 2016
 • Antal erbjudna B-aktier: 2 000 000
 • Emissionsbelopp: 5,0 Mkr
 • Bolagsvärdering, pre money: 27,5 Mkr

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Var vänlig notera att det är den information och de villkor för nyemission som framgår av vårt memorandum som utgör det underlag som bör ligga till grund för er bedömning att investera i FrontOffice. Memorandumet har lagts upp under filer här på FundedByMe. Den information som tillhandahålls genom denna text på FundedByMe utgör inte en del av memorandumet. Vi ber er därför att logga in, eller bli medlem på FundedByMe, för att kunna ta del av erbjudandet och annan finansiell information från FrontOffice.

SYFTET MED EMISSIONEN - NOTERING Q1 2016

Styrelsen för FrontOffice har som ambition att ansöka om att bolagets aktie skall tas upp till handel under första kvartalet 2016. FrontOffice Nordic AB (publ) genomför redan nu denna finansieringsrunda genom FundedByMe i syfte att säkerställa följande:

 • Ekonomisk styrka - FrontOffice prognoser indikerar redan en vinst för 2015 på drygt 1 Mkr och 3-4 Mkr för 2016. Vi investerar kontinuerligt i tillväxt. Med större finansiella muskler kan vi öka tillväxttakten.

 • Ägarspridning - En god spridning av ägandet är en förutsättning för en väl fungerande handel i bolagets aktie. För att möjliggöra en ökad spridning av ägandet har befintliga huvudägare beslutat att avstå från sin företrädesrätt. Befintliga huvudägare har däremot lämnat en teckningsförbindelse innebärande att dessa kommer teckna sig för de aktier som inte tecknas av någon annan.

Ekonomisk prognos

Ekonomisk information

 • 2013 - Omsättning: 2,8 Mkr Resultat: -0,19 Mkr
 • 2014 - Omsättning: 9,4 Mkr Resultat: −0,05 Mkr
 • 2015-01-01 fram till 2015-09-30 - Omsättning: 8,0 Mkr Resultat: 0,7 Mkr

Ekonomisk prognos

 • 2015 - Omsättning: 10,5 Mkr Resultat: 1 Mkr
 • 2016 - Omsättning: 19 Mkr Resultat: 3,5 Mkr
 • 2017 - Omsättning: 27 Mkr Resultat: 6,5 Mkr

HUR DET INVESTERADE KAPITALET KOMMER ATT ANVÄNDAS

Emissionskapitalet om 5 Mkr kommer att användas enligt nedan:

 • Marknadsföringsinsatser - 1 500 000
 • Rörelsekapital och förstärkning av den befintliga organisationen - 2 000 000
 • Utveckling av programvara - 1 000 000
 • Emissionskostnader - 500 000

INVESTERARAVDRAG

Från och med den 1 december 2013 gäller att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget innebär en skattereduktion på 15 procent av investerat belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir den skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen skattereduktion. En investering i FrontOffice ger möjlighet till skattereduktion för personer som är skattskyldiga för kapitalvinsten i Sverige.

Se Skatteverkets hemsida för ytterligare information: www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/investeraravdrag.4.10cbb69314111c2d94ba38b.html

AFFÄRSMODELLEN

Vi arbetar med klienter i finansiella trångmål. Vi hjälper klienterna att förhandla om skuldnedskrivningar inom ramarna för rekonstruktionsprocessen, därigenom öppnas ett utrymme för oss att få betalt. Vidare får våra klienter indirekt ett likviditetstillskott genom att löner till företagets anställda betalas genom statlig lönegaranti i samband med företagsrekonstruktionens inledande. Klienterna får vidare betalningsanstånd för samtliga skulder och behöver inte heller amortera på lån. Sammantaget medför detta att klienternas likviditet förbättras kraftigt.

Vårt syfte är att klienternas verksamhet ska kunna räddas. Vi har därför tagit fram en effektiv process för att hantera rekonstruktionsförfarandet som möjliggör för oss att i de flesta fall erbjuda våra klienter ett fast pris för rekonstruktionsarbetet. Kostnaderna för rekonstruktionsarbetet kan därför budgeteras och blir förutsägbara. Våra konkurrenter arbetar i huvudsak på löpande räkning, vilket i sin tur skapar stor osäkerhet för klienten kring rekonstruktionskostnadernas slutliga storlek. Vår lösning är mer anpassad efter marknadens behov.

Genom att tillföra relevant kompetens för lösning av våra klienters problem så tar vi ett helhetsgrepp för att vända utvecklingen i verksamheten. Detta innebär, till skillnad för våra konkurrenter som, enligt vår uppfattning, ofta fokuserar mer på att rekonstruera en balansräkning, så fokuserar vi på att rekonstruera en verksamhet. Vår modell innefattar rådgivning inom entreprenörskap, ekonomistyrning, juridik, marknadsföring och försäljning. Därutöver har vi möjlighet att förmedla finansieringslösningar till våra klienter.

Vår effektiva process som innebär att vi tillhandahåller rätt kompetens medför att företag i en högre utsträckning kan räddas. Detta medför i sin tur dessutom att fordringsägarna får högre utdelning eftersom konkurs kan undvikas. Sammantaget blir lösningen fördelaktig för samtliga parter.

FRAMGÅNGSFAKTORER

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med en företagsrekonstruktion är att identifiera de kommande betalningssvårigheterna och vidta åtgärder i tid. FrontOffice tekniska plattform, KROSS, gör det möjligt för oss att identifiera potentiella klienter på ett tidigt stadium, ofta innan företagen själva inser att de befinner sig i farozonen. Plattformen använder sig av algoritmer för analysera data från en rad källor i syfte att identifiera presumtiva klienter. FrontOffice förmåga att nå ut till företag innan det är för sent är av avgörande betydelse för att 65 % av våra företagsrekonstruktioner är framgångsrika, att jämföra med branschsnittet på 18 %.

Våra klienters problem är ofta relaterade till ekonomi och bolagsstyrning. De flesta av våra konkurrenter är advokatbyråer, men problemen är sällan huvudsakligen av juridisk natur. Därför fokuserar FrontOffice på att erbjuda sina klienter rådgivning inom entreprenörskap, ekonomistyrning, juridik, marknadsföring och försäljning.

FrontOffice kommer att lansera investeringsfond. Fonden kommer att vara självständig i relation till den rådgivande verksamheten. Under vissa förutsättningar ska fonden kunna tillhandahålla finansiering till företag såväl under som efter genomförd företagsrekonstruktion. Fondens verksamhet kommer att bedrivas självständigt i ett eget bolag. Dess intäktskällor kommer att bestå i räntor på utlånat kapital och genom investeringar som medför ägarandelar i företag som visar god tillväxt- och lönsamhetspotential.

TESTIMONIALS