We use cookies to communicate with your browser and identify who you are. You can read more about exactly what we use them for or hide this message
  • Language
  • Currency

Skogspraktikan

On Close to nature silviculture

Campaign owner

Profit and environment can work together. In the book Skogspraktikan we tell the story about a both sustainable and economically profitable alternative to todays Swedish silviculture.

A book about a new form of silviculture

Profit and environment can work together. In the book Skogspraktikan we tell the story about a both sustainable and economically profitable alternative to todays Swedish silviculture.

Vår bok visar på lösningarna

De kvarvarande svenska naturskogarna fortsätter att avverkas, mångfalden minskar, en tredjedel av avverkningarna når inte upp till lagens miljökrav och lönsamheten i svenskt skogsbruk sjunker.

Maciej Zarembas artiklar om tillståndet i den svenska skogen skapade rabalder när de publicerades i DN våren 2012. Med sin granskning pekade han på stora systemfel inom svenskt skogsbruk. Med den här boken vill vi gå ett steg längre och inte bara visa på problemen utan också på lösningarna. Det finns alternativ till trädplantager, kalhyggen, utarmad mångfald, sönderkörd mark och sjunkande intäkter. Men det brådskar!

Skötselmodellen Naturnära skogsbruk är vetenskapligt utarbetad i Tyskland och används över hela landet. Även i Danmark är det naturnära skogsbruket mycket utbrett och i de danska statsskogarna används det uteslutande. Den här boken är alltså baserad på omfattande forskning och beprövad erfarenhet av naturnära skogsbruk.

Vi förklarar hur man låter skogen göra jobbet

Att bruka skogen naturnära innebär bland annat att sluta röja, kalhugga och markbereda och att skogen får växa på ett mer naturligt sätt. Insatserna minimeras och skogen tillåts göra merparten av arbetet på egen hand. När träden själva får avgöra om och var de vill växa – då hamnar rätt träd på rätt plats och mångfald, god ekonomi och vacker natur kan uppnås parallellt, på samma mark. Avverkning sker selektivt, allteftersom träden blir mogna för skörd och utifrån efterfrågan på marknaden.

Detta sätt att sköta skog innebär mindre risk för stormskador och för storskaliga angrepp av skadeinsekter och parasiter. Det medför också att skogarna alltid behåller sin karaktär av naturlig dynamik. Skogens ekologiska och sociala värden är intakta hela tiden.

A new form of silviculture

The remaining Swedish natural forests continue to be felled , diversity decreases , a third of the fells fall short of the law's environmental requirements and profitability in Swedish forestry is going down .

With this book we show not only the problems but also the solutions. There are alternatives to tree plantations , clearcuts , impoverished diversity, and falling revenues. An environmentally sustainable utilization of the forest can go hand in hand with an improved economy.

But it is urgent to act !

Campaign owner