arrow-downarrow-down-circlearrow-leftnext (1)next (1)arrow-rightclockcrossuploading-imagesadd-imagesgraph3191B135-4A4B-4CA8-BF59-2431C117F31334E3598C-18C1-40F8-9B4E-EF7A3BDBDAB6$A6E8A94D-0A70-44B7-B5C6-3DC88A8297C0A74D0AE1-4EB0-4584-8383-449124DC3C05F27A721A-9B4F-4CFE-9BB8-2164114982A1loan-guaranteelockmegaphonemenuCombined ShapepeoplesearchFill 145 CopyCombined Shape CopyFill 151Fill 100eyeicon-imagestrashCan
Get Funding
We use cookies to communicate with your browser and identify who you are. You can read more about exactly what we use them for or hide this message

Digitala Skollyftet

Digitala Skollyftet is an initiative based on peer-to-peer learning for teachers and others who work in school. We will be using social media and digital tools to connect, learn and develop together.

Digitala Skollyftet

Digitala Skollyftet expands the course concept, in that it is an open digital education for every Swedish teacher, school librarian, and school leader, whose commitment will help to develop teaching and digital literacy. This is something Swedish schools want and need to provide high quality education for today and tomorrow. Digitala Skollyftet will kick off during week 44 at Skolforum, followed by a number of weeks when we will encounter several different inspirers, who give us a weekly live discussion about their area of ​​expertise. Then, we discuss, share, and we build on the topics and together we create different entrances to school, learning, and development of education.

Digitala Skollyftet - det vidgade kursbegreppet, är en öppen digital fortbildning som vänder sig till skolsveriges alla lärare, skolbibliotekarier, skolledare m.fl som genom sin medverkan bidrar till att skapa det digitala lärarlyft vi som verkar i skolan vill se och behöver. Digitala Skollyftet kör igång vecka 44 på Skolforum och sedan ett antal veckor framåt, I kursen kommer vi att möta flera olika inspiratörer som i varsin vecka ger oss en livesänd diskussion om sitt expertområde. Sedan diskuterar, delar och bygger vi vidare på de olika ämnesområdena och tillsammans skapar vi olika ingångar till skola, lärande och skolutveckling. Kompetensutvecklingen i kursen kommer alltså att beröra flera olika ämnesområden; sociala medier, pedagogik, teknik, didaktik och filosofi. Den som deltar i kursen har alltså en stor möjlighet att påverka innehållet.

Vad är Skollyftet?

Skollyftet som startade på twitter våren 2011, är en samlingsplats för lärare och andra som verkar i, och för, skolan och förskolan. Skollyftets primära syfte är att bidra till en bättre och mer likvärdig skola genom att lyfta, ta tillvara och sprida de goda exempel och den samlade kompetens som redan finns bland lärare i Sverige idag. Tusentals lärare med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter finns idag samlade i det utvidgade kollegiet, dvs nätverket av lärare i sociala medier, där Skollyftet är en av samlingsplatserna för lärarnas informella lärande.

Upplägget

Under tio veckor, med början v. 44 filmas olika inspiratörer som föreläser om ett ämnesområde som de är specialister på för att väcka frågor kring. Därefter diskuterar deltagarna tillsammans utifrån frågeställningar där de behöver ta hjälp av sociala medier (bloggar, twitter, hangouts etc). Redan där sker lärande för digitala nybörjare. Kursen är också upplagd så att det varje vecka finns uppgifter för deltagarna att utföra där digitala verktyg används för reflektion och kollaboration. Upplägget bäddar för att kursdeltagare både lär av andra och lär ut till andra i det utvidgade kollegiet, och syftet är att tillämpa färdigheterna på ett sätt som gynnar utvecklingen av den roll man har inom skolans verksamhet.

Både föreläsningarna och de resurser som deltagarna producerar ligger sedan kvar, vilket gör det möjligt att arbeta i den takt man själv väljer.

Skollyftet samarbetar med Mozilla Open Badges för att utfärda en digital badge som erkänner bidrag till kursens innehåll och det kollegiala samarbetet. Utifrån de öppna resurserna och erfarenheterna som kursdeltagarna gör under Digitala Skollyftet planerar Skollyftet att ge ut en bok i slutet av kursen.

Omkostnader

Eftersom Skollyftet är en ideell förening är vårt mål endast att hitta medel för att garantera långsiktighet och engagemang från våra skribenter och moderatorer, samt för att arvodera kompetens som kan fungera som katalysatorer och inspiration för deltagarna i kursen.

Stefan Pålsson kommer vara Digitala Skollyftets skribent och katalysator. Han kommer någon eller några gånger i veckan att bidra med korta texter som syftar till reflektion och debatt kring problemställningar som rör aktuella teman. Han kommer även att fungera som en av spindlarna i det konnektivistiska nätet och ge hjälp och stöd åt deltagarnas kunskapsutveckling.

Vi kommer även behöva arvodera moderatorer för att styra samtalen och diskussionen med inspiratörerna. Vi vill också genomföra Dialogcaféer eller Edcamps. Avsikten med fysiska möten (se Edcamp.se för mer info) är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring skola och lärande generellt, och kanske lärandet i Digitala Skollyftet i synnerhet. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen.

Vilka är vi?

Skollyftet är du, jag och alla vi tillsammans som lär av och med varandra i det utvidgade kollegiet via sociala medier. Skollyftet är dessutom en ideell förening med en styrelse som består av:

Anna Kaya, grundskollärare i svenska, so och svenska som andraspråk åk 1-7. Anna arbetar som lärare i Sigtuna kommun och som webbredaktör/projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

http://nyisvenskaskolan.blogspot.se
Twitter: @Anna_Kaya

Gunnel Thydell, leg. gymnasielärare i engelska och svenska, fil kand i utbildningsvetenskap. Gunnel arbetar som lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium och med fortbildning/skolutveckling

http://gunnelthydell.se/
Twitter: @GunnelThydell

Sara Mörtsell, gymnasielärare i svenska som andraspråk och engelska, MPhil i Lingvistik. Sara arbetar inom Stockholm stad som Sva/IKT-pedagog.

http://www.saramortsell.se/
Twitter: @SaraMrtsell

Per Falk, pedagogisk processledare på Lin Education och leg.lärare i svenska och historia. Handledare i Lilla Kommissionen.

http://pellepedagog.se/
Twitter: @perfal